cheap uggs
Discount Ugg Boots
cheap ugg boots
tiffany and co
tiffany & co
True Religion
Ralph Lauren Polo
Ralph Lauren Polo Shirts
Polo Ralph Lauren
Tiffany And Co Outlet
Coach Bags
Sac Lancel
oakley sunglasses

 


รัตนะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนา คือพระรัตนตรัย
หนึ่งในนั้น คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้น
เพื่อระลึกถึงพระองค์
แต่พระบรมสารีริกธาตุ
เป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียว
ที่บังเกิดจากพระวรกายของพระองค์


แผนผังเว็บ | English

พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระสาวกสมัยพุทธกาล พระธาตุพระสาวกสมัยปัจจุบัน
 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการเสนอแนะ ติดต่อได้ที่
The first 'Lord Buddha Relics' website of THAILAND, Since April, 1999 (BE. 2542)
     Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter

ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกทรงเครื่องแบบลพบุรี หน้าตักกว้าง ๙ เมตร สูง ๑๘ เมตร พร้อมศาลาปฏิบัติธรรม
ณ วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๑๐๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]


พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร
[อ่านหนังสือ...คลิ๊กที่นี่]
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก