เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว
พิพิธภัณฑ์ / สถานที่ศึกษา
[พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุ]

..............พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวก ล้วนมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นชีวประวัติของท่านเหล่านั้น หรือ ประวัติการได้มาของพระธาตุองค์นั้นๆ อีกทั้งยังบังเกิดมาแต่สรีระ แห่งท่านผู้ทรงคุณ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันผลแห่งการปฏิบัติธรรม ว่าสามารถปฏิบัติได้จริง เห็นผลได้จริง และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล แม้เวลาจะล่วงเลยจากการประกาศพระศาสนา แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดา เป็นเวลากว่า ๒,๕๐๐ ปี ก็ตาม

..............ปัจจุบันมีสถานที่ที่เปิดให้เข้าชม ศึกษา และกราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุอย่างใกล้ชิดมีเพิ่มมากขึ้น บางสถานที่จัดตกแต่งอย่างสวยงาม บางสถานที่จัดข้อมูลนำเสนอ และมีเจ้าหน้าที่บรรยายประกอบ อีกทั้งบางสถานที่ ก็เหมาะสมแก่การเจริญภาวนา และเปิดสอนปฏิบัติธรรม

..............ดังนั้นทางเว็บไซต์ จึงได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียด และวิธีเดินทางไปยังสถานที่เหล่านั้น เพื่อประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม ท่านจะได้ไปเยี่ยมชม ศึกษา ท่องเที่ยว ปฏิบัติธรรมและทำบุญไปในโอกาสเดียวกัน


พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
สถานที่
รายละเอียด
วัดกล้วย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

..........วัดกล้วยเป็นวัดเก่าแก่ สัณนิษฐานว่าสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บริเวณวัดตั้งอยู่ติดแม่น้ำป่าสัก นอกเกาะเมืองอยุธยา ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ ในพระอุโบสถมีการจัดพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุครูบาอาจารย์หลายองค์ ให้สักการะและสามารถชมได้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพระธาตุพระครูอินทวุฒิกร (ต่วน อินทปัญโญ) อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งอัฐิมีการแปรสภาพเป็นพระธาตุอย่างชัดเจน จัดแสดงลักษณะต่างๆให้ชมจำนวนมาก

[อ่านรายละเอียด วิธีการเดินทาง และูภาพสถานที่เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่<