เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

Quick link : อานิสงส์การบูชาพระสถูปหรือพระธาตุ ใน พุทธดำรัสและพระอรหันตสาวก | เทวดาและเปรต

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา

พระคัมภีร์เล่มนี้ เป็นที่ชุมนุมเรื่องราวเบ็ดเตล็ด ที่ประกอบด้วยคัมภีร์ย่อย 4 คัมภีร์ คือ วิมานวัตถุ (เรื่องราวที่เหล่าเทพบุตร - เทพธิดาเล่าถึงกรรมดีในอดีตของตน 85 เรื่อง) เปตวัตถุ (เรื่องราวที่เหล่าเปรตเล่าถึงกรรมชั่วในอดีตของตน 51 เรื่อง) เถรคาถา (คาถาของพระอรหันตเถระ 265 รูปที่กล่าวแสดงความรู้สึกต่างๆ ในการบรรลุธรรม เป็นต้น) เถรีคาถา (คาถาของพระอรหันตเถรี 73 รูป ที่กล่าวแสดงความรู้สึกต่างๆ เช่นกัน) สำหรับอรรถกถาของคัมภีร์เล่มนี้คือ คัมภีร์ปรมัตถทีปนี ซึ่งมีการเล่าขยายความและอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกด้วย

เรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ หรือ พระสถูปเจดีย์ พบปรากฎอยู่ใน วิมานวัตถุ และ เปตวัตถุ ซึ่งผมเห็นว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เกี่ยวกับแรงศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ของผู้คนในอดีต แม้บางท่านจะเกิดมาไม่ทันพบพระบรมศาสดาเช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชนในปัจจุบัน แต่ก็ได้สร้างผลกรรมอันเป็นแนวทาง ที่เหล่าชนรุ่นหลังพึงได้เป็นแบบอย่าง ในการสั่งสมบุญไว้เป็นเสบียงในการเดินทางที่ยาวนานของสังสารวัฏ อีกทั้งยังมีข้อคิดและคำสอนดีๆ จากเหล่าเทพบุตรเทพธิดา รวมถึงเปรตตนนั้นด้วย เท่าที่ทางเว็บไซต์พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวก พยายามค้นหามา พบเรื่องราวของเหล่าเทพบุตร-เทพธิดา จำนวน 8 เรื่อง และเรื่องราวของเปรต 1 เรื่อง ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

กรุณาเลือกเรื่องที่ท่านสนใจ:

คุตติลวิมาน
ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในคุตติลวิมาน

(ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนีอธิบายว่า เมื่อพระโมคคัลลานะได้จาริกไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้พบกับนางเทพธิดา 36 นาง จึงได้สอบถามถึงบุรพกรรมต่าง ๆ ที่ทำมาแต่หนหลัง แต่ขอตัดตอนมาเพียงองค์เดียว ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบูชาพระสถูปนะครับ - relicsofbuddha.com)

พระมหาโมคคัลลานเถระถามว่า

ดูกรแม่เทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เพราะบุญกรรมอะไร ท่านจึงมีวรรณะงามเช่นนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร?


นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลื้มใจ ได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า ดิฉันได้นำของหอม ๕ อย่าง ไปประพรมที่องค์พระสถูปทองคำ สำหรับบรรจุพระบรมธาตุของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า นิมนต์พระคุณเจ้าดูวิมานของดิฉันนี้เถิด ยิ่งกว่านั้น ดิฉันยังเป็นนางฟ้าที่มีรูปร่างและผิวพรรณน่ารัก ทั้งยังเป็นผู้เลิศกว่านางอัปสรตั้งพันนางอีกด้วย นิมนต์พระคุณเจ้าดูผลแห่งบุญคือการถวายของหอม ๕ อย่างนั้นเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเช่นนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น.

(หน้า 41 ข้อ 33)


เสสวดีวิมาน
ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในเสสวดีวิมาน

เมื่อพระวังคีสเถระจะไต่ถามถึงบุรพกรรมของนางเทพธิดานั้น จึงสรรเสริญวิมานของเธอเสียก่อนเป็นปฐม ด้วยคาถา ๗ คาถา ความว่า... (ขอข้ามเนื้อความบรรยายวิมานครับ - relicsofbuddha.com) ... ท่านได้สมบัติทิพย์ทั้งนี้ เป็นผลแห่งการประพฤติทางกาย วาจา ใจ และการฝึกฝนอินทรีย์อย่างไร เพราะผลกรรมอะไร ท่านจึงมาเกิดในวิมานนี้ ดูกรนางเทพธิดาผู้มีขนตางอนงาม ขอท่านจงตอบถึงผลกรรม เป็นเหตุได้วิมานที่ท่านได้แล้วนี้ เป็นไปตามที่อาตมาถามท่านแล้วตามลำดับด้วยเถิด?

ลำดับนั้น นางเทพธิดาตอบว่า ก็วิมานที่ดิฉันได้แล้วนี้ มีฝูงหงส์ นกกระเรียน ไก่ฟ้า นกกด และนกเขาไฟ เที่ยวร่อนร้องไปมา ทั้งเต็มไปด้วยหมู่นกนางนวล นกกะทุง และพญาหงส์ทอง ซึ่งเป็นนกทิพย์ เที่ยวบินไปมาอยู่ตามลำน้ำ และอึงคนึงไปด้วยฝูงนกประเภทอื่นๆ อีก คือ นกเป็ดน้ำ นกค้อนหอย นกดุเหว่าลาย นกดุเหว่าขาว มีทั้งต้นไม้ดอก ไม้ต้น ไม้ผล อันเกิดเองหลายอย่างต่างพรรณ คือ ต้นแคฝอย ต้นหว้า ต้นอโศก พระคุณเจ้าขา ดิฉันได้วิมานเหตุนี้ด้วยเหตุผลอันใด ดิฉันจะเล่าเหตุผลอันนั้นถวายพระคุณเจ้านิมนต์ฟังเถิด คือ มีหมู่บ้านหมู่หนึ่งชื่อนาฬกคาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระนครราชคฤห์

ดิฉันเป็นบุตรสะใภ้ประจำตระกูลของบ้านนั้นอันตั้งอยู่ภายในบุรี ชุมนุมในหมู่บ้านนั้นเรียกดิฉันว่า เสสวดี ดิฉันมีใจชื่นบาน ได้ก่อสร้างกุศลกรรมไว้ในชาตินั้น คือ ได้บูชาพระธาตุพระธรรมเสนาบดี นามว่า อุปติสสะ ซึ่งเป็นที่บูชาของทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายผู้มากไปด้วยคุณความดีมีศีลเป็นต้นหาประมาณมิได้ซึ่งนิพพานไปแล้ว ด้วยเครื่องสักการะหลายอย่าง ล้วนแต่รัตนะและดอกคำ ก็แหละครั้นบูชาพระธาตุของพระผู้แสวงหาซึ่งคุณอย่างยอดยิ่ง ผู้ถึงอนุปทิเสสนิพพานธาตุแล้ว ซึ่งในที่สุดยังเหลืออยู่แต่พระธาตุเท่านั้น ครั้นดิฉันละกายมนุษย์นั้นแล้ว จึงได้มาเกิดในดาวดึงส์สวรรค์ชั้นไตรทศ อยู่ประจำวิมานในเทวโลก.

จบ เสสวดีวิมานที่ ๗. (หน้า 50 ข้อ 35)